Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MEVZUAT

Kanunlar

 

• 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

 

• 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

 

• 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu

 

• 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu

 

• 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu

 

• 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu

 

• 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulmasını ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun

 

• 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu

 

• 5593 sayılı Hava Taarruzlarına Karsı Korunma Kanununa Ek Kanun

 

• 3780 sayılı Milli Korunma Kanunu

 

• 697 sayılı Ulaştirma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun

 

4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun

 

Kanun Hükmünde Kararnameler

 

•   Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar

 

•   Sivil Savunma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnam KHK 596

 

•   Sivil Müdafaa Kanunu İle Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname KHK 586


 

Bakanlar Kurulu Kararları

Resmi GazeteTarihi

Resmi Gazete Sayısı

Konusu

12 Şubat 2011 Cumartesi

27844

Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformunun Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları

4 Ekim 2011 Salı

28074

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar


Yönetmelikler

 

•   Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği (03.05.2012 tarih ve 28281 sayılı Resmi Gazete )

 

• Ulusal Deprem Araştırma Programı Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik (27.04.2012 tarih ve 28276 sayılı Resmi Gazete)

 

• Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazete )

 

• İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik (Başbakan Yardımcısı Sn. Beşir ATALAY'ın 30.12.2011 tarihli ve 216 sayılı Olur'u)

 

• İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği (Başbakan Yardımcısı Sn. Beşir ATALAY'ın 30.12.2011 tarihli ve 217 sayılı Olur'u)

 

• Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik ( Tarih: 1.4.1988, No : 88/12777 )

 

• İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik

 

• Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

•   Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği

 

• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

 

• Sığınak Yönetmeliği

 

• Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

 

• İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

 

•   Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 26 Ocak 2011 Tarihli ve 27827 Sayılı Resmî Gazete

 

•   İl Afet Ve Acil Durum Müdürlükleri İle Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

• Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği 19 Şubat 2011 Tarihli ve 27851 Sayılı Resmî Gazete

 

• Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği 6 Mart 2011 Tarihli ve 27866 Sayılı Resmi Gazete

 

• Köpekli Arama Timi Çalışma ve Sınav Yönetmeliği . 31.05.2011 Tarihli ve 27950 sayılı Resmi Gazete

 

• Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

• İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

•Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin Kuruluşu, Görevleri, Çalışma ve Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 

 

• Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri Kıyafet Yönetmeliği.  RG tarihi : 22.06.2000 RG Sayısı :24087 

 


Yönergeler

 

•   Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi

 

• Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personel Kimlik Kartı Yönergesi

 

• Bakanlık Makamının 8.12.2011 tarih ve B.02.1.AAD.0.14.00.00/675 sayı ile onayladığı “Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP- 2023) İzleme ve Değerlendirme Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi 

 

• Sualtı Arama Kurtarma Ekibi ve Kurbağa Adam Personel Yönergesi

 


GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİNİN YÖNETİMİ

 

Geçici Barınma Merkezleri(GBM) diğer adıyla Kamplar Başbakanlık AFAD ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün birlikte hazırladığı yönergeye göre yönetilmektedir. Kamp yönetimi, ilin valisi tarafından atanan Kaymakamlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kamplarda, verilen hizmetler görevli kamu görevlileri tarafından kaymakamlık sorumluluğunda hizmet bürolarınca gerçekleştirilmektedir. Örneğin; Güvenlik-jandarma, Eğitim-Milli Eğitim, sağlık-Sağlık müdürlükleri, Psiko-Sosyal-Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, İtfaiye-Büyükşehir Belediyesi, Teknik işler-Çevre şehircilik İl Müdürlüğü, lojistik Depo-İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Muhasebe ve satın alma-Mal Müdürlükleri, görev yapmaktadır. Ayrıca bu hizmet büroları rutin olarak kaymakam tarafından denetlenmektedir. Yeterli kamu personeli görevlendirmesi yapılamayan durumlarda Kaymakamlık hizmet alımı yoluyla personel istihdam etmektedir.


Genelgeler

 

Genelge Nu / Tarih-Sayı

Konusu

20.03.2013 gün ve 1919 sayılı Genelge

19.08.2008  gün  ve 10337 sayılı Genelge

20/01/2010 gün ve 170 (384) sayılı Genelge

20/01/2010 gün ve 171 (385) sayılı Genelge

23/09/2011 gün ve 6465 sayılı Genelge

 

7269 Sayılı Kanunun 16. Maddesi Kapsamında Yapılan Yer Seçimi Çalışmaları

 

23/01/2012

•   Van'da görev yapan personele fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin  usul ve esaslar

26/12/2012 

  Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası


Tebliğler

 

• Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin ve Özel İdarelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkında Tebliğ

 

• Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönergelerinin Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliğ i

 

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin Afet, Acil Durum Ve Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlarının Desteklenmesine Dair Usul ve Esaslar

 

Anasayfa   |   Mevzuat    |  Afet ve Acil Durum    |   İlimizin Afetselliği    |   Bilgi Edinme   |   İletişim

Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü © 2011
Online Ziyaretçi : 1   Dünkü Erişim : 57   Toplam Erişim : 161505